PASSPORT

نکات مهم در مورد صدور پاسپورت

از همه متقاضیان محترم پاسپورت خواهش به عمل می آید تا نکات شامل این بخش را به دقت مرور کرده و در خواست پاسپورت خویش را مطابق آن عیار سازند. نکات مزبور به اساس مقررات و اصول وزارت امور خارجه ج.ا.ا ترتیب گردیده که متقاضی مکلف به رعایت آن می باشد

محصول پاسپورت:

· پاسپورت های ماشین خوان یا برقی برای مدت پنج سال مدار اعتبار داشته، هزینه صدور آن 125 فرانک سویسی می باشد.

· وقت ملاقات باید به صورت از ویب سایت سفارت گرفته شده و متقاضی حین مراجعه به سفارت مدرک وقت ملاقات آنرا با خود داشته باشد.

· متقاضی مکلف است فورمه پاسپورت را پس از خانه پوری (با قلم سیاه) به مسُول بخش پاسپورت امور قونسلی این سفارت، غرض طی مراحل بعدی تسلیم نماید.

· عکس باید چهار بر چهار و نیم سانتی متر بوده و پس منظر آن سفید باشد.

پاسپورت به رویت یکی از اسناد هویتی ذیل، بعد از اخذ تایید آن از مرکز، صادر میگردد:

· تذکره تابعیت

· سند تولدی

· پاسپورت قبلی

· سند ازداوج

· سند اقامت معتبر کشور مقیم ( که در آن افغانستان به عنوان کشور اصلی ذکر شده باشد).

صدور پاسپورت جدید بعد از تحویلی تمام اسناد و مدارک فوق الذکر الی چهار هفته را در برمی گیرد.

 

ده (10) فرانک محصول خدمات پستی قابل پرداخت میباشد.

پاسپورت به هیچ وجه در غیاب شخص متقاضی صادر یا تمدید نمی گردد.

تمدید پاسپورت های دستنویس:

شخصیکه بعد از ختم میعاد پاسپورت دست نویس بدون عذر معقول و موجه در ظرف مدت سه ماه غرض تمدید پاسپورت اقدام نه نماید به شرح ذیل به تادیه جریمه نقدی مکلف میگردد.

الف- در تاخیر هر ربع، محصول همان ربع،

ب- در تاخیر هر سال، محصول همان سال،

دانلود فورم درخواست صدور پاسپورت جمهوری اسلامی افغانستان زبان دری/فارسی

دانلود فرم درخواست تمدید پاسپورت

 


د پاسپورټ د صدور په هکله مهم ټکي

د پاسپورت د ټولو محترم متقاضیانو څخه هیله کیږي، تر څو لاندنۍ برخه په پوره پاملرنه سره ولولي، او د خپل پاسپورټ غوښتنه د هغو مطابق آماده کړي، دغه ټکي د بهرنیو چارو وزارت د پاسپورت د دستورالعمل سره سم جوړ شوی.

د پاسپورت محصول:
بریښنايي یا ډیجیټال پاسپورتونه د پنځو کلونو لپاره اعتبار لري، او د صدور فیس یې ۱۲۵ سویسي فرانکه ټاکل شوی دی.
د بریښنايی پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره باید د پاسپورټ غوښتونکی/متقاضي په آنلاین توګه د سفارت د ویبپاڼې له لارې وخت ونیسي او سفارت ته د راتګ په وخت کې باید د وخت نیونې یا ملاقات ثبوت ورسره وي.
د بریښنايي پاسپورټ غوښتونکی/متقاضي مکلف دی د پاسپورټ فورمه په تور قلم ډکه او د پاسپورټ د څانګې مسئول ته د اړینو اجراآتو په موخه وسپاري.
د بریښنايی پاسپورت لپاره باید عکس ۴ سانتي متره عرض او ۴،۵ سانتي متره اوږدوالی ولري، او د عکس شا/ بک ګرونډ باید سپین وي.

د لاندنیو اسنادو څخه، د یو له هغه په درلودلو سره چې له مرکز څخه تائید شوي وي، بریښنايی/ډیجیټل پاسپورټ صادریږي.
د تابعیت پیژند پاڼه
د زیږدنې/تولد سند
مخکینی پاسپورټ
د ازدواج سند
په مربوطه هیواد (سویس) کې د اقامت د سند درلودل چې په نوموړي سند کې شخص د افغانستان څخه ذکر شوی وی.

بریښنايی/ډیجټالي پاسپورت د پورتنیو اسناد د تکمیل څخه وروسته د څلورو اونیو په موده کې صادریږي او خاوند ته یې سپارل کیږي.
د شخص په نه شتون/غیابت کې پاسپورت په هیڅ صورت نه صادریږي.
لس (۱۰) فرانکه د پستي خدماتو محصول ټاکل شوی.
د لاس نویس پاسپورت د غځیدو موده:
هغه شخص چې بدون له کوم موجه عذر څخه د خپل پاسپورت د مودې د غځیدو لپاره تر دریو میاشتو اقدام ونکړي، په لاندنیو جریمو مکلف بلل کیږي:
الف: د هرې ربعې په اخیر کې د هماغه ربعې د محصول تحویل
ب: د هر کال په اخیر کې د هماغه کال د محصول تحویل

دانلود فورم درخواست صدور پاسپورت جمهوری اسلامی افغانستان زبان دری/فارسی

دانلود فرم درخواست تمدید پاسپورت


Requirements to issue/extend passport

Dear all applicants, Please ensure that you provide all the necessary details mentioned below.

The following part has been made in accordance with the provisions and principles of the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan that the applicant is obliged to follow it.

Fee: All new passports are issued for a minimum of 5 years validity, therefore, a fee of 125 CHF must be paid at the bank and we do not accept cash.
- All applicants are required to book an appointment before coming to the Consulate Section. The Consulate Section will not accept any application without appointments.
- The applicant should complete the form with black ink-pen and ensure to submit to the Consulate staff.
- The applicant’s photo should be recent, in 4 x 4, 5 cm, with white background.

The applicant should provide one of the below supporting documents:
- Afghan National Identity Document
- Birth Certificate
- Previous Passport
- Marriage certificate
- The residence permit of Switzerland (which indicates he/she is from Afghanistan).

The applicant must be present when he/she applying for a passport.
It takes up to four weeks to issue a new passport.

CHF10 must be paid for postal services.

A delayed application for extension of passports (hand-written passports) without a reasonable excuse is subject to pay a fine.
The delay of each three months they have to pay the fine equivalent to three months.
The delay of each year they have to pay for the whole year.

 

Download Passport Application form English/Dari version (the form can be filled in and printed)