محصول خدمات امور قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ژنیو

خدمات امور قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ژنیو

محصول جدید در مطابقت با طرزالعمل امور قونسلی به فرانک نافذ از 17 حمل1395

 

محصول

نوع سند

شماره

125

پاسپورت الکترونیک

1

25

تمدید پاسپورت

2

10

محصول ارسال پاسپورت از بن به ژنیو و از ژنیو به خانه های متقاضیان

3

60

ویزه سیاحت

4

110

ویزه ورودی

5

35

ویزه ورودی کار

6

110

ویزه ورودی بدون کار

7

95

ویزه کثیر المسافرت(سه ماهه)

8

190

ویزه کثیرالمسافرت شش ماه

9

35

ویزه عبوری یک طرفه

10

65

ویزه عبوری دو طرفه

11

60

وثیقه زوجیت

12

60

طلاق خط

13

130

وثیقه حصر وراثت

14

130

وکالتنامه

15

130

وثیقه ابرا خط

16

60

وثیقه نکاح خط

17

60

وثیقه مجردی

18

130

اقرار خط عزل وکیل

19

60

اقرار خط از انصراف نامزدی

20

60

اقرار خط از فسخ نامزدی

21

مجانی

اقرار خط تشرف به دین اسلام

22

60

ترتیب و صدور وصیت خط

23

60

سند قرابت

24

60

صدور اقرار خط محرمیت

25

15

صدور اسناد متفرقه

26

مجانی

وثیقه فوتی

27